8.5. Příloha č. 6 – Příklady a řešení chybových hlášek

Následující článek popisuje nejčastější chybové hlášky, které při implementaci MojeID mohou vzniknout. V textu jsou dále popsána doporučení, jak chybu řešit, případně na co se zaměřit.

8.5.1. Chybové hlášky na testovací instanci

Chyby se vypisují přímo z použitých knihoven. Zde jsou vypsány ty nejdůležitější:

 • „Error parsing document as XML“„Not a XRDS document“ – Obojí znamená chybný XRDS dokument. Tato hláška obvykle značí problém v XRDS dokumentu, že XML kód není validní (nejčastěji kvůli obsahu nestandardních unicode znaků). Na adrese http://www.xmlvalidation.com je možné si zdrojový kód překontrolovat a zjistit tak, kde se chyba nachází.

 • „No XRD present in tree“ – XRDS dokument nemá žádný XRD element. Překontrolujte obsah XRDS dokumentu, viz sekci xrds. Pozor také na velikost písmen ve značkách!

 • „HTTP Response status from identity URL host is not 200. Got status XXX“ – dotaz na realm nebo XRDS dokument vrátil stavový kód HTTP jiný než 200.

 • Chyby z cURLu jsou ve tvaru „(XX, …)“, kde XX je číslo chyby ze seznamu chyb libcURL viz https://curl.haxx.se/libcurl/c/libcurl-errors.html

8.5.2. Problémy s ověřením návratové adresy

V případě, že se nepodaří ověřit návratovou adresu služby, je zobrazena uživateli některá z následujících zpráv podle toho, ve které fázi došlo k negativnímu výsledku:

 1. Pokud se nepodařilo spojit se službou

„Nelze ověřit důvěryhodnost služby, kam se přihlašujete přes MojeID. Buďte zvláště obezřetní při předávání údajů z MojeID této službě.“
„We can not validate authenticity of the service where you want to login with MojeID. Use extra caution when handing over the data from MojeID.“

Tato hláška je zobrazena, pokud dotaz na realm nebo dokument XRDS vrátil stavový kód HTTP 4xx nebo 5xx. Pokud to není ten případ, může hláška značit problém s certifikátem při použití HTTPS.

Pro správné fungování HTTPS je třeba mít platný certifikát, který si můžete pořídit od certifikační autority (viz také Problém s nezašifrovaným spojením). Zároveň musíte mít i tzv. intermediate certifikáty, aby vůbec došlo k hledání XRDS dokumentu. Musí být správně nastaven serverový certifikát, např. na serveru Apache se intermediate certifikáty nastaví pomocí direktivy SSLCertificateChainFile, příp. SSLCertificateFile, viz dokumentaci nastavení SSL v Apache.

Přehled certifikačních autorit, které MojeID podporuje, naleznete na adrese: https://wiki.mozilla.org/CA/Included_Certificates

Při odlaďování problémů se SSL a certifikáty vám mohou pomoci přímé nástroje, např. programy wget nebo curl, případně nějaký mechanismus použité knihovny, které umí potíže odhalit lépe než běžné prohlížeče.

 1. Pokud se podařilo spojit se službou, ale ověření návratové adresy selhalo

„Tento požadavek na přihlášení přes MojeID o sobě tvrdí, že přichází z jiné stránky, než tomu ve skutečnosti je. Zvažte, zda vůbec chcete pokračovat s předáváním údajů z vašeho MojeID.“
„This MojeID login request claims to be from other site than it really is. Consider carefully whether you want to continue with handing over the data from your MojeID.“

Selhání při ověření návratové adresy může nastávat z těchto příčin:

 • Realm nevrátil stavový kód HTTP 200.

 • Na realmu se nenachází XRDS dokument, nemůže tak dojít k ověření služby. Umístění XRDS dokumentu na realmu musí být jedním ze tří způsobů:

  • XRDS dokument se může nacházet přímo v HTTP hlavičce

  • XRDS dokument může být uložen přímo na adrese realmu (zaslán přímo v odpovědi)

  • umístění může být uvedeno v hlavičce HTML ve značce META

 • Během procesu stahování XRDS dokumentu se objevilo přesměrování.

 • Když nesedí adresa return_to v OpenID požadavku s adresou return_to v XRDS dokumentu. Adresa return_to z OpenID požadavku může obsahovat navíc pouze další parametry, tzv. query string, nikoli podadresáře v cestě.

 • Když adresa return_to z OpenID požadavku „není rozšířením“ adresy realmu.

  Pojem adresa A „je rozšířením“ adresy B znamená, že:

  • protokol je stejný,

  • doména je stejná nebo navíc obsahuje poddoménu, pokud doména B začíná na *.,

  • port je stejný,

  • cesta je stejná nebo obsahuje podadresáře, a

  • query string (?klic=hodnota&klic2=hodnota2) stejný nebo s parametry navíc.

Příklady: adresa A „je rozšířením“ adresy B

Platnost tvrzení

Adresa A

Adresa B

Ano

https://example.com/ahoj/

https://example.com/ahoj/

Ne

http://example.com/ahoj/

https://example.com/ahoj/

Ne

https://example.com:8080/ahoj/

https://example.com/ahoj/

Ano

https://example.com/ahoj/cau/

https://example.com/ahoj/

Ne

https://example.com/ahoj/

https://example.com/cau/

Ne

https://example.com/ahoj/

https://example.com/ahoj/cau/

Ano

https://example.com/ahoj/?klic=hodnota

https://example.com/ahoj/?klic=hodnota

Ano

https://example.com/ahoj/?klic=hodnota&klic2=hodnota2

https://example.com/ahoj/?klic=hodnota

Ne

https://example.com/ahoj/?klic=hodnota

https://example.com/ahoj/?klic=hodnota&klic2=hodnota2

Ano

https://subdomain.example.com/ahoj/?klic=hodnota

https://*.example.com/

 1. Pokud oblast URL služby nelze spravovat v MojeID

„Tento realm není dobře definovaný a nelze k němu nastavit důvěru.“
„This realm is not sane and thus you can not set trust for it.“

Ověřte, že váš realm (uvedený v žádosti o ověření identity) neobsahuje IP adresu, pro URL nepovolené znaky nebo URI fragment. Viz také realm.

8.5.3. Problém s nezašifrovaným spojením

Může se stát, že prohlížeč zobrazí při přesměrování zpět na vaše stránky následující hlášku:

„Informace, které jste zadali, budou odeslány přes nezašifrované spojení a mohly by jednoduše být přečteny třetí stranou. Určitě chcete pokračovat v odesílání?“
„The information you have entered will be sent over an unencrypted connection and could easily be read by a third party. Are you sure you want to continue sending it?“

Poznámka

Uvedená hláška pochází z Firefoxu, v jiných prohlížečích pravděpodobně bude mít odlišné znění.

Toto hlášení se může objevit u všech realmů bez HTTPS. Předávané údaje (tj. i uživatelovy osobní údaje) putují po internetu nešifrovaně, a prohlížeč hlásí, že opouští šifrované stránky MojeID směrem ke službě, která šifrování nepoužívá. Nešifrovaný protokol (HTTP) nedoporučujeme, ale chyba to není.

Tento problém se dá snadno vyřešit použitím základního SSL certifikátu, který lze získat např. zde: https://letsencrypt.org/. Certifikát Vám zabezpečí chráněný přenos dat a současně vidíte, jakou úroveň ověření uživatel má.

8.5.4. Volba vyžadované přihlašovací metody

Vyžadovaná přihlašovací metoda se zvolí umístěním identifikátoru příslušné přihlašovací metody do žádosti o ověření identity. Služba MojeID podporuje mimo běžného přihlašování heslem i přihlašování pomocí digitálního certifikátu, jednorázového hesla (OTP) nebo bezpečnostního tokenu.

 • V případě přihlášení pomocí certifikátu se zobrazuje následující hláška:

  „Poskytovatel služby požaduje přihlášení certifikátem.“
  „The service provider wants you to login with your certificate.“

 • V případě přihlášení pomocí jednorázového hesla nebo pomocí autentikátoru se zobrazuje následující hláška:

  „Poskytovatel služby požaduje přihlášení jednorázovým heslem nebo MojeID Autentikátorem.“
  „The service provider wants you to login with one time password or MojeID Autentikátor.“

 • V případě přihlášení pomocí bezpečnostního tokenu se zobrazuje následující hláška:

  „Poskytovatel služby požaduje přihlášení druhým faktorem.“
  „The service provider wants you to login with two-factor authentication.“

Identifikátory metod a příklad žádosti s vyžádáním přihlašovací metody naleznete v sekci implem-oid2-zadost-overeni.

8.5.5. Problémy s knihovnou pro PHP

Mezi časté chybové hlášky patří zejména „FAILED TO CREATE AUTH REQUEST: not a valid OpenID“„Ověření OpenID selhalo: No OpenID information“.

Některé chyby mohou být způsobeny chybnou konfigurací vašeho serveru. Pro jejich nápravu můžete zkusit následující kroky:

 • Je zapotřebí se ujistit, že je cURL pro danou verzi PHP nainstalováno, zapnuté (phpinfo by tak mělo hlásit) a že v php.ini není cURL zakázáno.

 • Případně může být třeba do souboru /etc/php5/conf.d/curl.ini uvést řádek extension=curl.so, pokud tam není.

 • Stáhněte si a nainstalujte nejnovější verzi cURL viz https://curl.haxx.se/download.html.

Dále Vám doporučujeme stáhnout a prostudovat si vzorovou implementaci v PHP.

8.5.6. Chybové odpovědi v JSONu (OIDC)

Chybové odpovědi obsahují kód chyby pod klíčem error ve formě ASCII řetězce. Lidsky čitelný popis chyby by se měl vyskytovat v JSON odpovědi pod klíčem error_description.

Chybové kódy, které může MojeID vrátit:

Kód chyby

Možné příčiny

unauthorized_client

Špatné client_id, špatné client_secret, špatně použitá autentifikace.

invalid_request

Chybějící povinné parametry, některý parametr nečitelný/neparsovatelný.