Právní upozornění

Omezení odpovědnosti

S výjimkou případů újmy způsobené úmyslně nebo hrubou nedbalostí, nebo újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech, případně v maximální možné míře, ve které to umožňuje právní řád uživatele, nenese sdružení CZ.NIC v žádném případě odpovědnost za jakékoli přímé nebo nepřímé újmy vyplývající z užití (včetně instalace) služby MojeID, včetně, avšak nikoliv výlučně, újmy na pověsti či jméně, újmy vzniklé v důsledku přerušení práce, ztráty nebo poškození dat nebo jakékoliv újmy hospodářské povahy (např. ušlý zisk, nedosažení předpokládaných úspor a podobně).

Prosíme, vezměte na vědomí, že informace uvedené v této dokumentaci nemají povahu záruky, vyjádřené výslovně nebo vyplývající z okolností (implicitně), a to zejména záruky vhodnosti pro konkrétní účel či záruky použitelnosti v jiných právních řádech než je právní řád České republiky.

Ochrana osobních údajů

Služba MojeID byla vyvinuta v České republice a její politiky ochrany osobních údajů jsou v souladu s právní úpravou ochrany osobních údajů České republiky, včetně stanovisek Úřadu na ochranu osobních údajů. Před užitím služby MojeID mimo území České republiky se ujistěte, že politiky ochrany osobních údajů služby MojeID odpovídají požadavkům právních předpisů příslušné země.

Rozhodné právo a příslušnost soudu

Dokumentace k implementaci služby MojeID (a související dokumenty) se řídí a vykládá ve všech ohledech v souladu s českým právem. Veškeré spory nebo nároky vzniklé nebo související s užitím služby MojeID (nebo této dokumentace), vč. jejího výkladu, provádění, neplatnosti atd. budou s konečnou platností rozhodovány Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „soud“) podle jednacího řádu tohoto soudu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou tohoto soudu.

Podmínky užití loga MojeID

Sdružení CZ.NIC je vykonavatelem majetkových autorských práv k obrazovému označení – logu MojeID a jeho odvozených modalit. Sdružení CZ.NIC tímto uděluje oprávnění logo MojeID a jeho odvozené modality užít v souvislosti s implementací, užitím služby MojeID a její propagací či propagací sdružení CZ.NIC a jeho produktů, a to všemi obvyklými způsoby užití loga. Oprávnění logo MojeID a jeho odvozené modality užít je bezúplatné, nevýhradní, množstevně, územně neomezené a omezené časově ve vztahu k užití služby MojeID. Uživatel není povinen oprávnění užít logo MojeID a jeho odvozené modality využít. Bez souhlasu sdružení CZ.NIC nesmí být oprávnění užít logo MojeID a jeho odvozené modality postoupeno třetí osobě. Logo MojeID a jeho odvozené modality nesmí být zneužity k poškození dobrého jména sdružení CZ.NIC nebo použity v rozporu se zájmy sdružení CZ.NIC. Žádným způsobem nesmí být logo MojeID a jeho odvozené modality znevažovány či užívány nedůstojným způsobem. Logo MojeID a jeho modality musí být vyobrazeny tak, jak je uvedeno v grafickém manuálu a pouze v tomto vyobrazení smí být užívány.