Mobile navigation is open Mobile navigation is close
Search icon

Rules

Datum účinnosti dokumentu: 1. 5. 2024.

Předešlý dokument s účinností do 30. 4. 2024 najdete zde.

 1. Úvodní ustanovení

  1. Tento dokument stanoví pravidla pro poskytování služby MojeID Uživatelům a upravuje vztahy mezi sdružením CZ.NIC a Uživateli.

  2. Pojmy užívané v těchto Pravidlech mají následující význam:

   1. Ceník – dokument vydaný sdružením CZ.NIC, který stanoví ceny za poskytování Služby Uživatelům a Poskytovatelům.

   2. CZ.NIC – CZ.NIC, zájmové sdružení právnických osob, identifikační číslo 67985726, které poskytuje službu MojeID.

   3. Kontakt – záznam o Uživateli, konkrétní fyzické či právnické osobě, vedený v Registru identit. Kontakt je registrován, pokud proběhlo ověření e-mailové adresy a telefonního čísla Uživatele. Totožnost Uživatele je ověřována, a to validací (v případě právnické osoby či fyzické osoby podnikatele) anebo Elektronickou identifikací (v případě fyzické osoby).

   4. Identifikátor Kontaktu – znaková položka, pod kterou je registrován Kontakt. Kontakt Služby může obsahovat pouze písmena (bez diakritiky), číslice a znak „-“ (nikoliv však na začátku či na konci, či vícekrát za sebou) a jeho délka je minimálně 1 a maximálně 30 znaků.

   5. Uživatelský účet Služby – obsahuje údaj o Kontaktu a další údaje dle Přílohy č. 1 a též informace o tom, jak je Kontakt užíván v rámci Služby. Jestliže jsou údaje Kontaktu ověřeny Elektronickou identifikací dle těchto Pravidel, je Uživatelský účet Služby Prostředkem pro Elektronickou identifikaci splňujícím úroveň záruky uvedenou na webových stránkách Služby dle právních předpisů.

   6. Kontaktní místo – místo určené pro osobní kontakt se sdružením CZ.NIC. Aktuální seznam Kontaktních míst je k dispozici na www.mojeid.cz. Kontaktní místa slouží mj. pro provádění ověřování totožnosti Uživatele Kontaktu, validací a sběr dat pro validaci, proto jsou též označována jako validační místa.

   7. Poskytovatel – fyzická nebo právnická osoba provozující systémy, do nichž umožňuje vstup třetím osobám s využitím Služby. Vztah mezi sdružením CZ.NIC a Poskytovatelem upravuje dokument „Podmínky užití služby MojeID pro přihlášení k systémům poskytovatelů“, případně smlouva mezi sdružením CZ.NIC a Poskytovatelem.

   8. Pravidla – dokument „Pravidla poskytování služby MojeID pro koncové uživatele“ vydaný sdružením CZ.NIC. Pravidla upravují vztah mezi sdružením CZ.NIC a Uživatelem.

   9. Registr identit – informační systém provozovaný sdružením CZ.NIC, který obsahuje údaje o Kontaktech. Registr identit může být spojen s Centrálním registrem, který CZ.NIC provozuje jako databázi jmen domén, jejich držitelů a dalších osob, případně může být s Centrálním registrem identický.

   10. Služba – služba MojeID poskytovaná sdružením CZ.NIC v souladu s Pravidly. Služba je otevřený decentralizovaný a svobodný systém pro správu elektronické identity Uživatelů umožňující používání jednotných identifikačních údajů pro přístup k různým informačním systémům provozovaným různými Poskytovateli. Služba je kvalifikovaným systémem elektronické identifikace1.

   11. Uživatel – fyzická nebo právnická osoba, která užívá Službu.

   12. Zásady – „Zásady zpracování osobních údajů“ vydané sdružením CZ.NIC.

 2. Poskytování služby

  1. Uživatel je oprávněn zaregistrovat si u sdružení CZ.NIC Kontakt nezbytný k užívání Služby a tento Kontakt používat pro přihlašování do systémů provozovaných Poskytovateli.

  2. Za předpokladu, že Uživatel má v Registru identit vedený Kontakt, který je registrován dle čl. 3.3.2 anebo proběhlo ověření totožnosti Uživatele Kontaktu, zavazuje se sdružení CZ.NIC poskytovat Uživateli Službu. V případě, že se Uživatel přihlásí u Poskytovatele prostřednictvím Služby a sdružení CZ.NIC bude Poskytovatelem dotázáno na identitu Uživatele, ověří sdružení CZ.NIC identitu Uživatele, informuje o výsledku ověření Poskytovatele a předá Poskytovateli údaje o Uživateli v souladu s Pravidly.

  3. Smlouva mezi Uživatelem a sdružením CZ.NIC je uzavřena provedením registrace Kontaktu v Registru identit. Je-li Uživatel spotřebitelem,

   1. zaregistrováním Kontaktu souhlasí s tím, aby registrace byla provedena okamžitě po splnění podmínek pro registraci Kontaktu, tj. před uplynutím lhůty stanovené zvláštním právním předpisem pro odstoupení od smlouvy spotřebitelem;

   2. nemůže odstoupit od smlouvy se sdružením CZ.NIC, jestliže registrace Kontaktu byla provedena před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy spotřebitelem dle zvláštního právního předpisu.

  4. Za souhlas Uživatele s Pravidly se považuje zaregistrování Kontaktu v Registru identit, ověření údajů Uživatele (validace, Elektronická identifikace), jakékoliv použití Kontaktu pro přihlášení u kteréhokoliv Poskytovatele prostřednictvím Služby, jakož i jakákoliv změna údajů Kontaktu či údajů uvedených v Uživatelském účtu Služby provedená Uživatelem.

 3. Registrace a správa Kontaktů

  1. Uživatel je oprávněn zaregistrovat si Kontakt určený k používání Služby. Uživatel je oprávněn k užívání Služby určit i již existující Kontakt zaregistrovaný v Centrálním registru vedeném sdružením CZ.NIC pro účely registrací jmen domén.

  2. K použití Služby musí být Kontakt registrován postupem dle čl. 3.3. Pravidel.

  3. Proces registrace Kontaktu

   1. K registraci se využívají tyto základní údaje Kontaktu: jméno, e-mail a telefonní číslo. Telefonní číslo musí být v mezinárodním formátu s předčíslím (např. +420 nebo +421).

   2. Kontakt je registrován ověřením e-mailu a telefonního čísla.

   3. Není možné registrovat Kontakt, který obsahuje stejný e-mail jako jiný registrovaný Kontakt.

   4. Uživatel je oprávněn měnit prostřednictvím příslušného rozhraní Služby údaje Kontaktu. Pro změny údajů Kontaktu platí nicméně následující omezení:

    1. změnu e-mailu je nutné potvrdit odkazem zaslaným na nový e-mail;

    2. změnu telefonního čísla je nutné potvrdit kódem zaslaným na nové telefonní číslo.

   5. Doba, po kterou je Kontakt registrován, není časově omezena. Pokud však nebude Kontakt po dobu 12 měsíců použit pro přihlášení u kteréhokoliv Poskytovatele prostřednictvím Služby, může dojít ke zrušení Uživatelského účtu Služby.

   6. Uživatel je oprávněn kdykoliv zrušit Uživatelský účet Služby.

    1. Pokud byl Kontakt užíván pouze pro Službu, je se zrušením Uživatelského účtu Služby zrušen zároveň tento Kontakt.

    2. Pokud je Kontakt spojen se záznamem v Centrálním registru (databáze jmen domén, jejich držitelů a dalších osob), provozovaném sdružením CZ.NIC, pak zrušením Uživatelského účtu Služby nedochází zároveň ke zrušení Kontaktu.

  4. Proces validace Kontaktu náležejícího právnické osobě („PO“) či podnikající FO („PFO“)

   1. Cílem procesu validace Kontaktu je jednoznačné ověření totožnosti Uživatele a zajištění dostatečných informací pro takové ověření. Informace získané v průběhu procesu validace jsou, včetně pořízených částečných kopií identifikačních dokladů (občanský průkaz, cestovní pas, potvrzení o trvalém pobytu), archivovány. Validaci lze provést pouze tehdy, pokud jsou vyplněny všechny vyžadované údaje Kontaktu.

   2. Validace Kontaktu se neprovádí v případě fyzické osoby („FO“). Údaje Kontaktu náležejícího FO lze ověřit výhradně Elektronickou identifikací dle těchto Pravidel.

    1. ověřením písemné žádosti o validaci Kontaktu obsahující identifikátor Kontaktu, jméno, datum narození a adresu trvalého pobytu Uživatele, opatřené úředně ověřeným podpisem Uživatele, jestliže údaje obsažené v doložce o úředním ověření podpisu odpovídají údajům vedeným v tomto Kontaktu.

    2. ověřením totožnosti osoby, která se při osobní návštěvě na Kontaktním místě dle vlastního výběru prokáže platným identifikačním dokladem (občanský průkaz nebo cestovní pas), jestliže údaje obsažené v takovém dokladu odpovídají údajům vedeným v tomto Kontaktu.

    3. ověřením totožnosti Uživatele s využitím informačních systémů veřejné správy (zejm. informační systém datových schránek (ISDS) 2, základní registry, veřejný rejstřík a další). V případě nesouladu údajů má Uživatel možnost potvrdit aktualizaci údajů Kontaktu na údaje získané prostřednictvím informačních systémů veřejné správy.

   3. Validace Kontaktu se provádí

    1. ověřením písemné žádosti o validaci Kontaktu obsahující identifikátor Kontaktu, název PO/jméno a příjmení PFO s případným dovětkem, IČO, sídlo), jestliže je zároveň doložen výpis z evidence, ve které je PO či PFO zapsána, a doloženo oprávnění osoby, která písemnou žádost podala, za PO či PFO jednat.

    2. ověřením totožnosti osoby, která se při osobní návštěvě na Kontaktním místě prokáže platným identifikačním dokladem (občanský průkaz, cestovní pas), kdy údaje obsažené v takovém dokladu odpovídají údajům vedeným v Kontaktu a jestliže je zároveň doložen Strana 2 (celkem 9)Pravidla poskytování služby mojeID pro koncové uživatele výpis z evidence, ve které je PO či PFO zapsána, a doloženo oprávnění osoby, která se k ověření totožnosti na Kontaktní místo dostavila, za PO či PFO jednat.

    3. ověřením písemné žádosti o validaci Kontaktu obsahující identifikátor Kontaktu, název a adresu sídla Uživatele, zaslané datovou zprávou prostřednictvím datové schránky Uživatele, jestliže údaje odesílatele datové zprávy dle Informačního systému datových schránek (ISDS) odpovídají údajům vedeným v tomto Kontaktu a zároveň odesílatel požádal (povolil) zahrnutí své identifikace do odesílané datové zprávy a osoba odesílatele datové zprávy je osobou oprávněnou2. V takovém případě není nutné dokládat oprávnění žádající osoby dle čl. 3.4.3.1. a 3.4.3.2. Je-li žádost zaslaná datovou zprávou prostřednictvím ISDS podepsána platným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaným některou z certifikačních autorit, a údaje obsažené v takovém certifikátu odpovídají údajům vedeným u Kontaktu, který má být validován, bude ověření provedeno, a to bez ohledu na údaje odesílatele datové zprávy. Je-li však zpráva odeslána z jiné datové schránky, než je datová schránka Uživatele, a žádost je elektronicky podepsána osobou odlišnou od osoby, která je oprávněna ji zastupovat dle veřejné evidence, pak je nutné doložit oprávnění žádající osoby dle čl. 3.4.3.1.

   4. Předložené výpisy z evidence právnických nebo fyzických osob, ani předložená plná moc, nesmí být starší než 3 měsíce; sdružení CZ.NIC rovněž může ověřit údaje PO či PFO z informačních systémů veřejné správy či veřejných evidencí (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík). Předložené plné moci musí být opatřeny úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné jednat za zmocnitele.

   5. Je-li předkládána jakákoliv listina s úředním ověřením pravosti listiny nebo podpisu jednající osoby a toto ověření provádí zahraniční subjekt, musí být provedeno vyšší ověření dané listiny (tzv. superlegalizace) dle zákona o mezinárodním právu soukromém. Superlegalizaci nahrazuje apostillační doložka dle Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin ze dne 5. 10. 1961, popřípadě postup stanovený příslušnou dvoustrannou mezinárodní smlouvou, v souladu s níž je daná listina osvobozena od vyššího ověření. Je-li předkládána jakákoliv listina v jiném než českém, slovenském nebo anglickém jazyce, musí být k listině přiložen úředně ověřený překlad listiny do jednoho z těchto jazyků včetně případných ověřovacích doložek. Zajištění těchto formálních náležitostí je povinností osoby, která předkládá danou listinu. Náklady předložení takových listin nese předkládající osoba.
   6. V případě, že Uživatel změní ve validovaném kontaktu údaj jméno, organizace, IČO, DIČ, adresa trvalého pobytu/sídla nebo datum narození, ruší se takovou změnou validace Kontaktu.

   7. Zrušení validace Kontaktu nemá vliv na registraci Kontaktu.

   8. Změna korespondenční adresy nemá vliv na validaci Kontaktu.

  5. Proces ověření Kontaktu náležejícího fyzické osobě („FO“) pro účely elektronické identifikace dle právních předpisů3 (dále jen „Elektronická identifikace“)

   1. Cílem procesu ověření Kontaktu pro účely Elektronické identifikace je takové jednoznačné ověření totožnosti Uživatele a zajištění dostatečných informací pro takové ověření, které je nezbytné pro užívání Kontaktu pro účely Elektronické identifikace za použití dalších autentizačních nástrojů. Ověřovány jsou údaje Uživatele v rozsahu jméno, datum narození a adresa trvalého pobytu. Pro účely Elektronické identifikace

    1. pro úroveň záruky minimálně „značná“ musí Uživatel použít autentizační token splňující standard FIDO24, splňující požadavky úrovně záruky Služby (token není v rámci Služby sdružením CZ.NIC nabízen) nebo sdružením CZ.NIC nabízenou autentizační mobilní aplikaci, která splňuje požadavky úrovně záruky Služby,

    2. pro úroveň záruky „nízká“ může být dalším nástrojem pouze heslo,

    3. pro úroveň záruky „vysoká“ musí Uživatel použít autentizační token splňující standard FIDO2, splňující požadavky této úrovně záruky Služby (token není v rámci Služby sdružením CZ.NIC nabízen).

   2. Ověření Kontaktu pro účely Elektronické identifikace lze provést pouze v případě fyzických osob.

   3. Ověření Kontaktu pro účely elektronické identifikace se provádí buď (i) prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy (Czech Point)5 nebo (ii) prostřednictvím ISDS, kdy je totožnost fyzické osoby ověřována vůči základním registrům6, nebo (iii) prostřednictvím jiného prostředku elektronické identifikace na stejné nebo vyšší úrovni záruky, než je úroveň záruky Služby.

   4. Provedení ověření Kontaktu pro účely Elektronické identifikace nahrazuje validaci Kontaktu dle článku 3.4.

   5. Provedením ověření Kontaktu pro účely Elektronické identifikace získává Uživatel Prostředek pro elektronickou identifikaci dle právních předpisů7. Uživatel je povinen chránit Prostředek pro elektronickou identifikaci včetně jednotlivých autentizačních nástrojů před zneužitím a bez zbytečného odkladu hlásit sdružení CZ.NIC zneužití či hrozící nebezpečí zneužití Prostředku pro elektronickou identifikaci.

   6. Doba, po kterou je Kontakt ověřen pro účely Elektronické identifikace, není časově omezena.

   7. Uživatel je oprávněn kdykoliv zrušit ověření Kontaktu pro účely Elektronické identifikace a tím zneplatnit Prostředek pro elektronickou identifikaci. Zrušení může být provedeno prostřednictvím Služby, prostřednictvím interaktivního formuláře na https://www.mojeid.cz/ nebo telefonicky po kontrolním ověření totožnosti Uživatele. Neurčí-li Uživatel jinak, není zrušením validace Kontaktu pro účely Elektronické identifikace dotčena validace Kontaktu dle článku 3.4.2.

 4. Údaje o Uživateli

  1. Registr identit vede sdružení CZ.NIC. Správcem údajů vedených v Registru identit je sdružení CZ.NIC. Zpracování údajů, které jsou osobními údaji dle platných právních předpisů, se řídí Zásadami.

  2. Uživatel tímto bere na vědomí, že v souvislosti a za účelem řádného poskytování Služby sdružením CZ.NIC

   1. budou zpracovávány jeho údaje, které jsou o něm vedeny v Registru identit, a to pro účely vedení Registru identit a pro účely poskytování Služby.

   2. budou jeho údaje uloženy i v Centrálním registru vedeném sdružením CZ.NIC, za podmínky, že jejich ochrana tím nebude nižší, než jsou-li vedeny v Registru identit dle těchto Pravidel.

   3. budou jeho údaje, včetně osobních údajů, předávány při poskytování Služby, a to v rozsahu dle těchto Pravidel a v souladu s nimi, a to i mimo území České republiky či Evropské unie.

   4. budou zpracovávány jeho údaje z informačních systémů veřejné správy, a to pro účely provedení ověření Kontaktu dle těchto Pravidel (validace, Elektronická identifikace).

   5. jeho údaje mohou být předány třetí osobě zajišťující pro sdružení CZ.NIC validaci či sběr dat pro provedení validace Kontaktu, ověření údajů Kontaktu či informování Uživatele.

   6. budou údaje, které jsou o něm vedeny, předávány v souladu s Pravidly registrace jmen domén v ccTLD .cz, jestliže je příslušný Kontakt zároveň zaregistrovaný v Centrálním registru vedeném sdružením CZ.NIC pro účely registrací jmen domén.

  3. Za správnost všech údajů poskytovaných sdružení CZ.NIC nese odpovědnost Uživatel. Uživatel je povinen oznámit bez zbytečného odkladu jakékoli změny v údajích, které poskytl sdružení CZ.NIC.

  4. V Příloze č. 1 je uvedeno, které údaje musí Uživatel sdružení CZ.NIC poskytnout povinně – tyto údaje jsou nezbytné pro poskytnutí Služby, případně které jsou vždy zpracovávány sdružením CZ.NIC, neboť je to nezbytné pro řádné poskytování Služby a v přímé souvislosti s jejím poskytováním.

  5. CZ.NIC je oprávněn vyzvat Uživatele k dodatečnému poskytnutí údajů nezbytných pro ověření totožnosti Uživatele, zejména adresy trvalého pobytu, data narození a identifikačního čísla (IČO), a to v případě, že je poskytnutí takového údaje nezbytné k jednoznačné identifikaci Uživatele, a to zejména v rámci probíhajícího soudního, rozhodčího, správního, trestního nebo jiného obdobného řízení.

  6. CZ.NIC je oprávněn poskytnout orgánům státní správy a soudů, včetně rozhodčího soudu, a to v souladu se zákonem a v rámci jejich úřední činnosti nebo v rámci rozhodování sporů

   1. údaje z Registru identit, i když jsou Uživatelem označeny tak, že se nepředávají Poskytovatelům, a to včetně dodatečně poskytnutých údajů dle článku 4.5,

   2. záznamy o použití Služby Uživatelem včetně údajů, které byly při takovém použití předány Poskytovateli.

  7. Údaje a záznamy dle článku 4.6 lze poskytnout, pouze pokud se vztahují ke konkrétním Uživatelům. Za stejných podmínek je CZ.NIC oprávněn poskytnout i informace o historických údajích, jestliže jsou k dispozici.

  8. CZ.NIC poskytne na základě žádosti Uživatele historické údaje týkající se Uživatele, pokud je má k dispozici.

  9. CZ.NIC je oprávněn evidovat a uchovávat záznamy o použití Služby Uživatelem včetně údajů, které byly při takovém použití předány Poskytovateli, a to nejvýše po dobu 6 měsíců.

  10. CZ.NIC je oprávněn uchovávat informace, které byly použity nebo získány při registraci nebo ověřování Kontaktů (validace, Elektronická identifikace), a to po dobu trvání registrace Kontaktu a dále pak nejvýše po dobu 5 let; tím není dotčena povinnost CZ.NIC uchovávat právními předpisy stanovené údaje vedené v evidenci vydaných Prostředků pro elektronickou identifikaci, a to po dobu 15 let od skončení platnosti Prostředku pro elektronickou identifikaci.

  11. CZ.NIC poskytne Uživateli údaje o Uživateli vedené v Registru identit, jakož i záznamy o použití Služby Uživatelem, včetně údajů, které byly při takovém použití předány Poskytovateli, a to za dobu, po kterou jsou uchovávány dle článku 4.9 a 4.10.

 5. Poskytovatelé

  1. Poskytovatelé jsou samostatné fyzické nebo právnické osoby provozující systémy, do nichž umožňují vstup třetím osobám s využitím Služby. Poskytovatelé ani sdružení CZ.NIC nejsou oprávněni jednat jménem druhé strany.

  2. Poskytovatelé s omezeným přístupem jsou takoví Poskytovatelé, kteří přistupují definovaným způsobem k Registru identit bez samostatné písemné smlouvy uzavřené se sdružením CZ.NIC. Poskytovateli s omezeným přístupem mohou být v souladu s Pravidly předány údaje, které jsou jím vyžadovány, pokud Uživatel jejich rozsah nezúží či nerozšíří. V případě Poskytovatelů s omezeným přístupem jsou Uživateli v příslušném rozhraní Služby standardně nabízeny jako údaje k předání Poskytovateli pouze ty údaje, které takový Poskytovatel vyžaduje jako povinné.

  3. Poskytovatelé s plným přístupem jsou takoví Poskytovatelé, kteří přistupují definovaným způsobem k Registru identit na základě samostatné písemné smlouvy uzavřené se sdružením CZ.NIC. Poskytovateli s plným přístupem mohou být v souladu s Pravidly předány údaje, které jsou jím vyžadovány, pokud Uživatel jejich rozsah nezúží či nerozšíří. V případě Poskytovatelů s plným přístupem jsou Uživateli v příslušném rozhraní Služby standardně nabízeny jako údaje k předání Poskytovateli údaje, které takový Poskytovatel vyžaduje jako povinné i nepovinné.

 6. Předávání údajů o Uživateli Poskytovatelům

  1. Údaje o Uživateli obsažené v Kontaktu se předávají Poskytovatelům v souladu s Pravidly.

  2. Uživatel je oprávněn určit, které údaje budou či nebudou Poskytovateli předávány.

  3. Poskytovatel je oprávněn určit minimální rozsah údajů o Uživateli, které musí být při použití Služby předány (povinné údaje) a dále údaje, které mohou být Uživatelem předány volitelně (nepovinné údaje). Uživatel je oprávněn rozsah údajů vyžadovaných Poskytovatelem prostřednictvím rozhraní Služby rozšířit či zúžit; sdružení CZ.NIC však nenese odpovědnost za to, že Poskytovatel neumožní přihlášení Uživatele s použitím Služby, jestliže Uživatel zakáže předávání takových údajů Poskytovateli, které Poskytovatel pro přihlášení s použitím Služby vyžaduje jako povinné.

  4. Uživatel bere na vědomí, že nakládání s předanými údaji, včetně osobních údajů, je věcí vztahu Uživatele a Poskytovatele, kterému byly údaje předány. Uživateli je doporučeno seznámit se před předáním svých údajů prostřednictvím Služby se zásadami nakládání s osobními údaji příslušného Poskytovatele.

 7. Cena

  1. Ceny za poskytování Služby Uživatelům jsou stanoveny Ceníkem.

  2. Uživatel je povinen uhradit cenu za poskytování Služby způsobem stanoveným Ceníkem.

 8. Práva a povinnosti sdružení CZ.NIC

  1. Sdružení CZ.NIC není poskytovatelem obsahu, informací ani jiných služeb. Sdružení CZ.NIC není zástupcem, zprostředkovatelem, dodavatelem či partnerem Poskytovatele ani Uživatele. Sdružení CZ.NIC se použitím Služby k přihlášení k Poskytovateli nestává účastníkem vztahu mezi Uživatelem a Poskytovatelem, na jehož základě k přihlášení dochází. Sdružení CZ.NIC pouze provádí nezávislé a nestranné ověření identity Uživatele za účelem přístupu k systémům provozovaným Poskytovatelem.

  2. Sdružení CZ.NIC nenese odpovědnost za

   1. dostupnost systémů Poskytovatele, do nichž se Uživatele s použitím Služby hlásí.

   2. správnost implementace rozhraní pro využití Služby na straně Poskytovatele.

   3. okruh údajů o Uživateli, které jsou v souladu s Pravidly předány Poskytovateli.

   4. to, že Poskytovatel odmítne Uživatele přihlásit s použitím Služby.

   5. za správnost či úplnost údajů o Uživateli, pokud byly ověřeny v souladu s Pravidly.

   6. za nakládání s údaji o Uživateli, které Poskytovatel získá v souladu s Pravidly.

   7. obsah ani kvalitu Poskytovatelem poskytnutých informací nebo služeb.

   8. porušení smluv s Uživatelem ze strany Poskytovatele.

   9. porušení právních předpisů Poskytovatelem.

   10. užití Prostředku elektronické identifikace osobou odlišnou od Uživatele, jestliže Uživatel poruší doporučená bezpečnostní opatření spojená s používáním Prostředku pro elektronickou identifikaci.

  3. Sdružení CZ.NIC se zavazuje za podmínek stanovených Pravidly vyvinout veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby zajistilo bezporuchový a bezproblémový provoz Registru identit a poskytování Služby. Sdružení CZ.NIC je oprávněno přijmout technická opatření směřující zejména k omezení síťového provozu, který ohrožuje stabilitu systémů CZ.NIC, a to i tehdy, pokud taková opatření vedou nebo mohou vést k omezení dostupnosti Služby, funkčnosti Registru identit apod. Sdružení CZ.NIC nenese v takovém případě odpovědnost za způsobenou škodu, je však povinno vyvinout veškeré úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat, aby ukončení přijatých opatření bylo provedeno v nejbližší možné době. Omezením nebo přerušením poskytování Služby dle tohoto ustanovení nevzniká právo na vrácení zaplacené ceny nebo jakékoliv její části.

  4. Sdružení CZ.NIC je oprávněno dle svého uvážení zrušit ověření Kontaktu (validace, Elektronická identifikace) pokud

   1. údaje v Kontaktu jsou nepravdivé, neúplné, nepřesné nebo zavádějící,

   2. ověření Kontaktu bylo provedeno v rozporu s Pravidly nebo s použitím nepravdivých, neúplných, nepřesných nebo zavádějících informací, údajů či dokladů,

   3. je Kontakt používán v rozporu s Pravidly,

   4. je Kontakt používán v rozporu s právními předpisy,

   5. nejsou poskytnuty dodatečné údaje dle článku 4.5 ve lhůtě 15 dnů od odeslání výzvy k jejich poskytnutí,

   6. dojde k zániku Uživatele bez právního nástupce nebo Uživatel zemře nebo je Uživatel prohlášen za mrtvého,

   7. obdrží žádost o zrušení Elektronické identifikace dle článku 3.5.7 nebo oznámení Uživatele o zneužití či hrozícím nebezpečí zneužití Prostředku pro elektronickou identifikaci,

   8. takové právo vyplývá z ostatních ustanovení Pravidel.

  5. Zrušení ověření Kontaktu (validace, Elektronická identifikace) či zrušení Uživatelského účtu Služby provedené dle Pravidel nezakládá nárok na vrácení jakéhokoliv plnění přijatého sdružením CZ.NIC od Uživatele nebo jiné osoby v souvislosti s poskytováním Služby.

  6. Sdružení CZ.NIC je oprávněno i bez uvedení důvodu odmítnout provedení registrace či ověření Kontaktu (validace, Elektronická identifikace).

 9. Odpovědnost za škodu

  1. Uživatel odpovídá za škodu způsobenou sdružení CZ.NIC zejména tím, že uvedl nepravdivé, neúplné, nepřesné nebo zavádějící údaje, nebo že užíval Službu způsobem, který porušuje Pravidla nebo práva třetích osob.

  2. Uživatel bere na vědomí, že sdružení CZ.NIC odpovídá pouze za poskytnutí Služby v souladu s Pravidly, nikoliv za jakákoliv další plnění, která Uživatel na základě použití Služby obdrží či neobdrží od Poskytovatelů nebo třetích osob. Veškerá odpovědnost za veškerou újmu, která vznikne Uživateli činností nebo nečinností sdružení CZ.NIC v souvislosti s užíváním Služby se omezuje částkou, která odpovídá ročnímu úhrnu příjmu, který sdružení CZ.NIC od Uživatele obdrží v průběhu jednoho kalendářního roku, nejvýše však 10.000,- Kč ročně; to neplatí, pokud jde o újmu na přirozených právech člověka nebo újmu způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti a pro případy užívání Služby jako kvalifikovaného systému elektronické identifikace.

  3. Sdružení CZ.NIC nenese odpovědnost za újmu vzniklou Uživateli v důsledku užití Prostředku elektronické identifikace (včetně jednotlivých autentizačních nástrojů) jinou osobou, než Uživatelem v důsledku porušení doporučených bezpečnostních opatření spojených s používáním Prostředku pro elektronickou identifikaci.

 10. Vzájemná komunikace

  1. Komunikace mezi sdružením CZ.NIC a Uživatelem probíhá především prostřednictvím webového rozhraní určeného pro tyto účely sdružením CZ.NIC. V případě, že sdružení CZ.NIC s Uživatelem komunikuje přímo, činí tak prostřednictvím údajů, které o sobě Uživatel uvedl v Registru identit a Uživatelském účtu Služby, přičemž komunikace elektronickými prostředky je postavena na roveň komunikaci prostřednictvím zasílání písemností na poštovní adresu. Uživatel je povinen zajistit, aby mu bylo možné doručovat prostřednictvím adresy elektronické pošty uvedené v Registru identit a Uživatelském účtu Služby, a přebírat písemnosti na adrese uvedené v Registru identit a Uživatelském účtu služby, přičemž skutečnost, že se mu s využitím těchto údajů nepodařilo písemnost doručit, jde k tíži Uživatele.

  2. Písemná forma komunikace dle těchto Pravidel je považována za zachovanou, je-li uskutečněna elektronickými nebo jinými technickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu příslušné komunikace a určení osob, které komunikaci uskutečnily.

 11. Řešení sporů mezi Uživatelem a sdružením CZ.NIC

  1. Nedohodnou-li se Uživatel a sdružení CZ.NIC na vyřešení vzájemného sporu týkajícího se poskytování Služby, a podá-li Uživatel, který není spotřebitelem, vůči sdružení CZ.NIC návrh na zahájení řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, bude sdružení CZ.NIC pravomoc tohoto rozhodčího soudu akceptovat za předpokladu, že rozhodčí řízení bude konáno třemi rozhodci v Praze v českém jazyce podle platného Řádu uvedeného rozhodčího soudu, bez vyloučení ústních jednání a rozhodčí nález bude pro obě strany konečný a závazný.

  2. Je-li Uživatel spotřebitelem, je pro případ spotřebitelského sporu ze smlouvy subjektem mimosoudního řešení tohoto spotřebitelského sporu Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

  3. V ostatních případech je pro řešení vzájemných sporů mezi Držitelem a sdružením CZ.NIC dána pravomoc obecných soudů České republiky.

 12. Změna dokumentů

  1. CZ.NIC je oprávněn kdykoliv změnit Pravidla , Ceník , Zásady jakož i další související dokumenty. Aktuální znění těchto dokumentů je vždy k dispozici na adrese https://www.mojeid.cz anebo https://www.nic.cz .

  2. Jakékoliv dodatky, výhrady, omezení či odchylky k těmto Pravidlům či jakýmkoliv souvisejícím dokumentům jsou vyloučeny.

  3. CZ.NIC je povinen zveřejnit jakoukoliv změnu dokumentů uvedených v článku 12.1 nejméně 1 měsíc přede dnem účinnosti takové změny, a to zveřejněním změny na https://www.mojeid.cz anebo https://www.nic.cz .

  4. Uživatel je oprávněn změny dokumentů dle čl. 12.1. odmítnout a zrušit registraci Kontaktu písemným oznámením doručeným sdružení CZ.NIC nejpozději v den předcházející dni účinnosti změny Pravidel  či jiného souvisejícího dokumentu..

Příloha 1: Přehled jednotlivých údajů vedených u Kontaktů a v Uživatelském účtu Služby 9

Údaj

Povinný údaj

Údaje nutné
pro validaci

Údaje povinné pro validaci -
Elektronická identifikace

Identifikátor

Ano

Ano

Ano

Identifikátor Prostředku pro elektronickou identifikaci Ne Ne Ano
Identifikátor Uživatele v rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace Ne Ne Ano
Datum a čas vydání Prostředku pro elektronickou identifikaci Ne Ne Ano
Datum a čas zneplatnění Prostředku pro elektronickou identifikaci Ne Ne Ano
Údaj o způsobu ověření totožnosti Uživatele (žadatele) o vydání Prostředku pro elektronickou identifikaci Ne Ne Ano

Datum a čas poslední změny

Ano

Ne

Ne

Datum a čas poslední změny Určeného registrátora

Ano

Ne

Ne

Datum a čas vytvoření Kontaktu ve Službě

Ano

Ano

Ano

Jméno

Ano

Ano

Ano

Organizace

Ne

Ne *

Ne

Adresa (může se jednat o adresu trvalého pobytu / sídlo PO / sídlo PFO)

Ne (FO)
Ano (PO, PFO)

Ano

Ano

Korespondenční adresa

Ne

Ne

Ne

Telefon

Ano

Ano

Ano

Fax

Ne

Ne

Ne

E-mail

Ano

Ano

Ano

Příznaky zveřejnění v WHOIS

Ne

Ne

Ne

E-mail pro oznámení

Ne

Ne

Ne

Daňové identifikační číslo

Ne

Ne *

Ne

Typ identifikačního řetězce (IČO, DIČ, OP, pas nebo identifikátor MPSV) a identifikační řetězec (IČO, DIČ, číslo OP, číslo pasu nebo identifikátor MPSV)

Ne

Ano

Ne

ID datové schránky

Ne

Ano  10

Ne

Heslo

Ano

Ano

Ano

Seznam certifikátů

Ne

Ne

Ne

Řetězec pro OTP

Ne

Ne

Ne

Příznak validace

Ne

Ne

Ne

Datum narození

Ne

Ano

Ano

Příznak „přes 18“

Ne

Ne

Ne

Student

Ne

Ne

Ne

Přezdívka

Ne

Ne

Ne

Obrázek

Ne

Ne

Ne

Seznam adres

Ne

Ne

Ne

Seznam telefonních čísel

Ne

Ne

Ne

Seznam IM identifikátorů (ICQ, Google talk apod.)

Ne

Ne

Ne

Seznam URL

Ne

Ne

Ne

Seznam e-mailů

Ne

Ne

Ne

Číslo bankovního účtu

Ne

Ne

Ne

Číslo elektronické městské karty

Ne

Ne

Ne

Veřejný pgp klíč

Ne

Ne

Ne

*: PO (právnická osoba) a PFO (podnikající fyzická osoba) musí mít tyto údaje vyplněné.

1: § 3 zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci

2: Uživatel musí být k příslušné datové schránce v roli osoby oprávněné ve smyslu § 8 odst. 1 nebo 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dat; údaje uvedené u Kontaktu se ověřují proti údajům získaným z ISDS

3: viz pozn. pod čarou č. 1

4: Zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci; nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru na vnitřním trhu

5: https://fidoalliance.org/certification/authenticator-certification-levels/authenticator-level-2/

6: § 8a-8b zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změněn některých dalších zákonů

7: Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech

8: Zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci; nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru na vnitřním trhu

9: Sdružení CZ.NIC je oprávněno evidovat u jednotlivých Kontaktů další údaje, zejména technického charakteru

10: Pokud se Uživatel rozhodne validovat prostřednictvím své datové schránky s využitím svých údajů z ISDS